Η 588/2011 απόφαση του Ναυτοδικείου Πειραιά για τα συνθήματα των καταδρομέων στην παρέλαση του 2010

oyk_parelash[Με αφορμή τις αντιδράσεις για τα εθνικιστικά συνθήματα που ακούστηκαν στην τελευταία στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα από άντρες των ΟΥΚ, αναδημοσιεύουμε την απόφαση 588/2011 του Τριμελούς Ναυτοδικείου Πειραιά για το προηγούμενο ανάλογο περιστατικό κατά την παρέλαση του 2010. Με την απόφαση καταδικάστηκαν για παραβίαση του ν. 927/1979 ο επικεφαλής και οι δύο προπορευόμενοι ένστολοι, ενώ οι υπόλοιποι αθώωθηκαν λόγω αμφιβολιών. Η απόφαση αναδημοσιεύεται από τη βάση δεδομένων του ΔΣΑ].

Αριθ. Απόφ. 588/2011

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Δικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους Δικαστές :

1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Στυλιανό, Στρατιωτικό Δικαστή Α΄, Πρόεδρο του Ναυτοδικείου Πειραιώς, 2. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Βασιλική, Στρατιωτική Δικαστή Β΄

και το Ναυτοδίκη :

3. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, Πλοίαρχο ΛΣ,

Αφού το Δικαστήριο διασκέφθηκε μυστικά επί της έδρας, σύμφωνα με το νόμο, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του, την οποία o Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση και έχει ως εξής:

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 63, 68 παρ. 2 και 3, 83 και 42 παρ. 2 ΚΠΔ προκύπτει ότι εκείνος που κατά τον αστικό κώδικα δικαιούται χρηματική ικανοποίηση εξ αιτίας ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια ειδικού πληρεξουσίου που έχει έγγραφη προς τούτο πληρεξουσιότητα, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 του αυτού ως άνω κώδικα (βλ. ΑΠ 602/2003, ΠοινΛόγ 2003, σελ. 620). Επομένως, μπορεί να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων, μόνον εκείνος που υπέστη ζημία από την εγκληματική πράξη λόγω προσωπικής και ευθείας σχέσης αυτού με το αξιόποινο γεγονός (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ), δηλαδή απαιτείται να αντλεί το δικαίωμα αποζημιώσεως ευθέως και αμέσως από «προσωπικό βίωμα» της εγκληματικής προσβολής και όχι από κάποια ενδιάμεση σχέση ή αντανακλαστικά και έμμεσα. Έτσι η ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος ως προσώπου που ζημιώθηκε αμέσως από το έγκλημα θεωρείται νομικό ζήτημα και κρίνεται με βάση τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης (που αφορά η ποινική δίωξη) και τη δήλωση του πολιτικώς ενάγοντος, η δε σχετική δικαστική κρίση ελέγχεται αναιρετικώς. Σε κάθε περίπτωση, το ερμηνευτικό ζήτημα που πρέπει να τίθεται είναι ο καθορισμός του θιγομένου συμφέροντος που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη νομική διάταξη και κυρίως η σχέση του με την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, ώστε να μπορεί να διαγνωστεί ποιος είναι ο «αμέσως» ζημιούμενος από το έγκλημα. Ο μη νομιμοποιούμενος ενεργητικώς σε παράσταση πολιτικής αγωγής (ως μη άμεσα ζημιούμενος), έστω και αν προβεί σε σχετική περί αυτής δήλωση, δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου στην ποινική διαδικασία (βλ. ΑΠ 248/2009, ΝοΒ 2010, σελ. 176, ΑΠ 820/2004, ΠοινΔνη 2044, σελ. 945 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.927/1979 της 22/28 Ιουνίου 1979 (ΦΕΚ Α` 139) “Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” : «Όστις δημοσίως, είτε προφορικώς είτε διά του τύπου ή διά γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου, εκφράζει ιδέας προσβλητικάς κατά προσώπου ή ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή χρηματικήν ποινήν ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1419/1984, «Όπου στο Ν.927/1979 “περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” αναφέρεται η φυλετική ή εθνική καταγωγή, προστίθεται και η περίπτωση “του θρησκεύματος”». Με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 2 του Ν.927/79 προβλέπεται το (τιμωρούμενο σε βαθμό πλημμελήματος) έγκλημα της δημόσιας έκφρασης προσβλητικών ιδεών κατά προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής, το οποίο (με την τέλεσή του), είναι πρόσφορο να διαταράξει τη δημόσια ειρήνη και τη δημόσια ασφάλεια δικαίου. Ως φυλετική καταγωγή νοείται η καταγωγή ατόμου από κάποια φυλή του ανθρώπινου γένους, ως μία από τις υποδιαιρέσεις αυτού, με κυριότερα διακριτικά γνωρίσματα το χρώμα του δέρματος, τις τρίχες της κόμης και το σχήμα του κρανίου, ενώ ως εθνική καταγωγή νοείται η εθνικότητα, η καταγωγή δηλαδή του ατόμου από κάποιο έθνος, το οποίο είναι σύνολο ανθρώπων που συνδέονται πνευματικά και ψυχολογικά μεταξύ τους, με κοινό ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία πλουτισμού και κοινά ιδεώδη και έχουν επί το πλείστον κοινή γλώσσα. Θρησκεία δε είναι το σύνολο των δοξασιών σχετικά με την πίστη προς το Θεό ή τους Θεούς και τη λατρεία, συμπεριλαμβανομένων των τύπων, τελετών κλπ., με τους οποίους εκδηλώνεται η πίστη και η λατρεία. Το έννομο αγαθό που προστατεύεται με την ως άνω διάταξη του Ν.927/1979 (αλλά και εν γένει όλου του νόμου) είναι το κατοχυρωμένο (Συνταγματικά) δικαίωμα κάθε Έλληνα και μη πολίτη, που βρίσκεται (πάντως) στην Ελλάδα, για ισότητα μεταχειρίσεως και αποφυγή φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων ή άλλως το δικαίωμα να διαβιώνει κανείς στην Ελλάδα χωρίς διακρίσεις εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας του. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος πληρούται με μόνη τη δημόσια έκφραση και εκφορά ιδεών για πρόσωπα, που έχουν ως λόγο και συνδέονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή τους και είναι παράλληλα προσβλητικές, ενώ υποκειμενικά απαιτείται δόλος ο οποίος συνίσταται στη γνώση και θέληση των στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως. Αντικείμενο της προσβολής (παθών) είναι είτε συγκεκριμένο πρόσωπο είτε κάποια ομάδα προσώπων, οπότε (στη δεύτερη αυτή περίπτωση) δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής έχει όποιος επικαλεσθεί και αποδείξει ότι είναι μέλος της ομάδας αυτής (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 3/2010, ΠοινΔικ 2010, σελ. 533, Γ. Αποστολάκη, «Η ποινική καταστολή των φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων», ΠοινΔικ 2002, σελ. 1188, Ι. Μοροζίνη, «Απαγόρευση διακρίσεων και ελευθερία της έκφρασης», ΠοινΧρ 2010, σελ. 446). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 338 ΚΠΔ, «1. Αν κατά την ποινική δίκη προσβληθεί ως πλαστό κάποιο έγγραφο, το δικαστήριο ερευνά κατά το δυνατό τη γνησιότητα αυτού και, αν παρουσιαστούν ενδείξεις κατά ορισμένου προσώπου, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση διατάσσει τη σύλληψη και την παραπομπή του στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, το δικαστήριο πράττει όσα ορίζονται στο άρθρο 38, χωρίς, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, να ερευνήσει το βάσιμο της κατηγορίας. 2. Αν κατά την κρίση του δικαστηρίου το έγγραφο είναι αναγκαίο για την απόφαση στην κύρια υπόθεση, το δικαστήριο ερευνά σε κάθε περίπτωση τη γνησιότητα αυτού και μόνο όταν κρίνει ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι είναι πλαστό αναβάλλει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του τη δίκη ωσότου περατωθεί η διαδικασία για την πλαστογραφία». Στην προκειμένη περίπτωση, με το υπ’ αριθμ. 87/2011 κλητήριο θέσπισμα παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, για παράβαση του άρθρου 2 του αντιρατσιστικού Ν.927/1979, οι τριάντα εννέα (39) κατηγορούμενοι (τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στα πρακτικά της παρούσας αποφάσεως), διότι φέρεται ότι, ενώ αποτελούσαν μέλη του αγήματος της … που συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2010, στην Αθήνα, αποφάσισαν από κοινού και εξέφρασαν δημοσίως ιδέες προσβλητικές κατά ομάδας προσώπων λόγω της εθνικής τους καταγωγής και συγκεκριμένα διότι, μετά την αποχώρησή τους από την εξέδρα των επισήμων στην πλατεία Συντάγματος και ενώ συνέχιζαν την πορεία τους σε συγκροτημένο σχηματισμό και με βηματισμό παρέλασης επί των οδών Πανεπιστημίου και Αγ. Κωνσταντίνου, ανέκραξαν όλοι μαζί, ενώπιον των θεατών της παρέλασης τις εξής φράσεις: « Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό.

Επομένως, κατά την ομόφωνη κρίση των μελών του Δικαστηρίου, οι _______ νομιμοποιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες στην παρούσα δίκη (προς υποστήριξη της κατηγορίας) και θα πρέπει η προβληθείσα από τους συνηγόρους όλων των κατηγορουμένων ένσταση, περί αποβολής τους ως πολιτικώς εναγόντων, να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη.

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, μυστικά επί της έδρας, με παρούσα τη Γραμματέα, έλαβε την ακόλουθη απόφαση, την οποία ο Πρόεδρος ανακοίνωσε αμέσως στο ακροατήριο:

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 927/1979 της 22/28 Ιουνίου 1979 (ΦΕΚ Α` 139) “Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” : «Όστις δημοσίως, είτε προφορικώς είτε διά του τύπου ή διά γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου, εκφράζει ιδέας προσβλητικάς κατά προσώπου ή ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή χρηματικήν ποινήν ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1419/1984, «Όπου στο Ν.927/1979 “περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” αναφέρεται η φυλετική ή εθνική καταγωγή, προστίθεται και η περίπτωση “του θρησκεύματος”». Εξάλλου, σύμφωνα με το την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.2910/2001, «Οι πράξεις που περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 3 του Ν. 927/1979 διώκονται αυτεπαγγέλτως.». Με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 2 του Ν.927/79 τιμωρείται η δημόσια έκφραση προσβλητικών ιδεών κατά προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής, με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει τη δημόσια ειρήνη και τη δημόσια ασφάλεια δικαίου. Ως φυλετική καταγωγή νοείται η καταγωγή ατόμου από κάποια φυλή του ανθρώπινου γένους, ως μία από τις υποδιαιρέσεις αυτού, με κυριότερα διακριτικά γνωρίσματα το χρώμα του δέρματος, τις τρίχες της κόμης και το σχήμα του κρανίου, ενώ ως εθνική καταγωγή νοείται η εθνικότητα, η καταγωγή δηλαδή του ατόμου από κάποιο έθνος, το οποίο είναι σύνολο ανθρώπων που συνδέονται πνευματικά και ψυχολογικά μεταξύ τους, με κοινό ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία πλουτισμού και κοινά ιδεώδη και έχουν επί το πλείστον κοινή γλώσσα. Το έννομο αγαθό που προστατεύεται με την ως άνω διάταξη του Ν.927/1979 (αλλά και εν γένει όλου του νόμου) είναι το δικαίωμα κάθε Έλληνα και μη πολίτη, που βρίσκεται (πάντως) στην Ελλάδα, για ισότητα μεταχειρίσεως και αποφυγή φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων ή άλλως το δικαίωμα να διαβιώνει κανείς στην Ελλάδα χωρίς διακρίσεις εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας του. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος πληρούται με μόνη τη δημόσια έκφραση και εκφορά ιδεών για πρόσωπα, που έχουν ως λόγο και συνδέονται με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή τους και είναι παράλληλα προσβλητικές, ενώ υποκειμενικά απαιτείται δόλος ο οποίος συνίσταται στη γνώση και θέληση των στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 3/2010, ΠοινΔικ 2010, σελ. 533, Γ. Αποστολάκη, «Η ποινική καταστολή των φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων», ΠοινΔικ 2002, σελ. 1188, Ι. Μοροζίνη, «Απαγόρευση διακρίσεων και ελευθερία της έκφρασης», ΠοινΧρ 2010, σελ. 446). Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 45 ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης. Με τον όρο από κοινού νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττόμενου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κυρία πράξεως μπορεί να συνίσταται ή στο ότι ο καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να απαιτείται η εξειδίκευση των ενεργειών κάθε δράστη (βλ. ΑΠ 1509/2005, ΑΠ 1493/2005, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α.).

Στην προκειμένη περίπτωση από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τις επ’’ ακροατηρίω μαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, τις φωτογραφίες και τους ψηφιακούς δίσκους, που επισκοπήθηκαν, σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων, αλλά και την υπόλοιπη συζήτηση της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα εξής:

Την 26-3-2010 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της «Ε…» (http://www……), δημοσίευμα του δημοσιογράφου …, το οποίο ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε, γουρούνι Αλβανέ». Αυτό και άλλα παρόμοια ανατριχιαστικά ακούστηκαν χθες στο κέντρο της Αθήνας, όχι από μέλη της Χρυσής Αυγής που διαδήλωναν, αλλά από βατραχανθρώπους των Ειδικών Δυνάμεων που παρήλαυναν στην Πανεπιστημίου και στην Αγίου Κωνσταντίνου στο πλαίσιο της επίσημης στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Αμέσως μόλις άφησαν τις εξέδρες των επισήμων στο Σύνταγμα κι έστριψαν στην Πανεπιστημίου, τα παλικάρια της ΟΥΚ μετέτρεψαν την παρέλαση σε εκδήλωση που θύμιζε πορεία μίσους ακροδεξιών, με συνθήματα που υπόσχονταν την αιματηρή σφαγή κάθε γειτονικού μας λαού κι αποφάσιζαν ποιος δικαιούται να λέγεται Έλληνας και ποιος όχι. Οι συνήθεις ύποπτοι ‘’Σκοπιανοί’’, Αλβανοί και Τούρκοι είχαν την τιμητική τους, σε συνθήματα όπως το ακόλουθο: «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό». Ή αυτό το ανατριχιαστικό: «Τους λένε «Σκοπιανούς», τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα απ’ αυτούς». Μάλιστα, το δημοσίευμα συνοδευόταν από σχετικό βιντεοληπτικό υλικό (βλ. σχετικά περιεχόμενο κάρτας μνήμης, αποτυπωμένου σε ψηφιακό δίσκο). Εν συνεχεία, την 1-4-2010, υποβλήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιώς, από έξι (6) δικηγόρους (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Θεόδωρο, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ασπασία, ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ Παναγιώτα, ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αγγελική και ΚΟΥΝΙΑΚΗ Ευγενία), μέλη της «Ομάδας Δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών», μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του αγήματος της ___, που συμμετείχε στην παρέλαση της ____, στην Αθήνα, για παράβαση του Ν.927/1979. [Για τους ίδιους λόγους ανακοινώθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, από τον εκπρόσωπο του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι» (ΕΠΣΕ), Παναγιώτη ΔΗΜΗΤΡΑ, το παραπάνω δημοσίευμα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου (βλ. σχετικά έγγραφα)]. Να σημειωθεί ότι στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» της 28-3-2010, παρουσιάστηκε άλλο βίντεο, άγνωστου εικονολήπτη, στο οποίο, επίσης, ακούγονται τα παραπάνω συνθήματα, ενώ παρελαύνει το άγημα της ___ (βλ. σχετικό ψηφιακό δίσκο -dvd- στη δικογραφία και την από 9-8-2010 απαντητική επιστολή του νομικού συμβούλου της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία «δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του προσώπου που προέβη στην μαγνητοσκόπηση των συγκεκριμένων στιγμιοτύπων της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2010, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για λήψη εικονολήπτου της εταιρείας μας»).

Πράγματι δε, όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία που περισυλλέγησαν κατά την προδικασία (και μνημονεύονται στα πρακτικά της παρούσας απόφασης), την 25-3-2010, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης, στρατιωτικής παρέλασης, στην Αθήνα, μεταξύ των αγημάτων που παρήλασαν ήταν και ένα άγημα της ___. Το συγκεκριμένο άγημα αποτελείτο συνολικά από τριάντα εννέα (39) άνδρες της ___. Το άγημα αυτό, αφού παρήλασε έμπροσθεν της εξέδρας των επισήμων (στην Πλατεία Συντάγματος), χωρίς να ακουστεί κάποιο σύνθημα (γεγονός, άλλωστε, που απαγορεύεται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς), συνεχίζοντας την πορεία του σε συγκροτημένο σχηματισμό και με βηματισμό παρέλασης επί της οδού Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση την πλατεία Ομονοίας και την οδό Αγίου Κωνσταντίνου και ενώ είχε διανύσει περίπου εκατόν πενήντα (150) μέτρα από την εξέδρα των επισήμων, άρχισε να ανακράζει, ενώπιον των θεατών της παρέλασης, τις εξής φράσεις-συνθήματα: « Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό». Ειδικότερα, κάποιος φώναζε πρώτος το σύνθημα και αυτό (σύνθημα) επαναλαμβανόταν με βροντερή φωνή από το άγημα.

Οι τριάντα εννέα (39) κατηγορούμενοι, στο σύνολό τους, αναγνώρισαν (στους ψηφιακούς δίσκους που προβλήθηκαν ενώπιον του ακροατηρίου) ότι το άγημα που παρελαύνει είναι το δικό τους, όμως δεν αποδέχτηκαν ότι εκφώνησαν τα συνθήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και ακούγονται, ενώ παρελαύνουν, υποστηρίζοντας ότι ήταν άγνωστα σε αυτούς και ότι κάποια από αυτά (τα συνθήματα) τα άκουσαν μεν και οι ίδιοι (όπως το «Γουρούνι, Αλβανέ»), όμως δεν προέρχονταν από τους άνδρες του αγήματος αλλά από τρίτα, άγνωστα σε αυτούς, άτομα, τα οποία κινούνταν, εκτός αγήματος, παράλληλα με αυτούς, δίπλα και πίσω τους. Σχεδόν όλοι τους όμως παραδέχτηκαν ότι τα συγκεκριμένα συνθήματα είναι προσβλητικά, ότι δεν πρέπει να ακούγονται, ενώ υποστήριξαν ότι τα μόνα συνθήματα που είπαν και συνηθίζουν να λένε είναι το «ΟΥΚ», το «Μακεδονία ξακουστή» και το «Αγάπησα ένα σχολειό», που είναι προβλεπόμενα συνθήματα. Ομοίως, και ο Διοικητής της μονάδας, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., ενώ παραδέχτηκε ότι τα συγκεκριμένα συνθήματα του κατηγορητηρίου είναι σαφώς ρατσιστικά και ο ίδιος διαφωνεί με το περιεχόμενο τους, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ειπώθηκαν από μέλη του αγήματος της μονάδας του και άφησε υπαινιγμούς για την γνησιότητα των ταινιών και την πιθανότητα ηχομοντάζ. Επίσης και οι μάρτυρες υπεράσπισης … απέκλεισαν το ενδεχόμενο μέλη του αγήματος να φώναξαν τα συγκεκριμένα, ρατσιστικά συνθήματα και άφησαν υπαινιγμούς ότι πρόκειται για προβοκάτσια.

Όμως, το ότι τα συνθήματα προέρχονταν από το συγκεκριμένο άγημα της ___. (και όχι από κάποιο άλλο άγημα της παρέλασης π.χ. το Κ.Ε.Α., που ακολουθούσε ή από κάποιους πολίτες) είναι γεγονός αναμφισβήτητο που επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού (βλ. κατάθεσή του στο ακροατήριο) αλλά και από μια απλή επισκόπηση των βίντεο, που υπάρχουν στη δικογραφία σε συνδυασμό με τις αναγνωσθείσες εκθέσεις εργαστηριακής εξέτασης της Δ.Ε.Ε.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ___ 30-8-2010 έκθεση εργαστηριακής εξέτασης του 8ου τμήματος μεθοδικοτήτων-φωτογραφικού της Δ.Ε.Ε.(όπου απεστάλησαν τα παραπάνω τρία πειστήρια για να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια ή έχουν υποστεί επεξεργασία) και με βάση την αλληλουχία των στιγμιοτύπων, προέκυψε ότι τα εξετασθέντα πειστήρια δεν φαίνεται να αποτελούν προϊόν επεξεργασίας (editing) με προσθήκη ή αφαίρεση εικόνων (frames). Να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω συμπεράσματα επιβεβαίωσαν ενώπιον του δικαστηρίου και οι εξετασθέντες ενώπιόν του, ______, Αστυνόμος Α, Εξεταστής Πειστηρίων Βίντεο και Φωτογραφίας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ____, Ανθυπαστυνόμος, Εμπειρογνώμονας Απομαγνητοφωνήσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίοι διενήργησαν τις ανωτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Από όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, είναι προφανές ότι τα ανωτέρω τρία (3) οπτικοακουστικά πειστήρια είναι αυθεντικά, ότι η «ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ 1» είναι το άγημα της (η οποία αναφωνεί και το σύνθημα «Ο.Υ.Κ.» διότι οι άνδρες της εκπαιδεύονται στην αντίστοιχη Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού), ενώ η «ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ 2» είναι το Κ.Ε.Α./Λ.Σ., το οποίο ακολουθούσε το άγημα της Μ.Υ.Α.. Το γεγονός, εξάλλου, ότι κάποιοι εκ των κατηγορουμένων παραδέχτηκαν ότι το άγημα φώναζε το σύνθημα «Ο.Υ.Κ.» ενισχύει την άποψη ότι τα ανωτέρω συνθήματα (που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο) προήλθαν οπωσδήποτε από το άγημα της ___, ασχέτως αν, κάποιες φορές, συνεπικουρούνταν και από άλλους, εκτός αγήματος, οι οποίοι επίσης φώναζαν τα συγκεκριμένα συνθήματα, μαζί τους.

Όμως, ενώ είναι γνωστό ότι οι ομάδες αυτές έχουν υψηλή πειθαρχία και τα μέλη τους λειτουργούν, όλα μαζί, «σαν μια γροθιά», υπό την καθοδήγηση του «ηγέτη» της ομάδας, αυτό μόνο το γεγονός (καθώς και το ότι τα συνθήματα έχουν μία συντεταγμένη εκφορά, η οποία μάλιστα «βροντοφωνάζει» και την προέλευση – ταυτότητά τους) δεν μπορεί να οδηγήσει, από μόνο του, σε αντικειμενική ή συλλογική ευθύνη και των τριάντα εννέα (39) κατηγορουμένων. Έτσι, η ενδελεχής και προσεκτική επισκόπηση του περιεχομένου του ψηφιακού δίσκου, που προέρχεται από την εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» της 28-3-2010 (η λήψη του οποίου έχει γίνει από σταθερό σημείο, αριστερά όπως κινείται το άγημα) και συγκεκριμένα η παρατήρηση της κίνησης του στόματος όσων εκ των μελών του αγήματος διακρίνονται τα πρόσωπά τους, καταδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα ότι (τουλάχιστον) ο πρώτος και δεύτερος (από αριστερά) στην πρώτη σειρά του αγήματος, ήτοι οι _____ αναφωνούν συνθήματα, ενώ για τα λοιπά μέλη του αγήματος δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα. Είναι δε τόσο το πάθος και η ένταση που αποτυπώνεται στα πρόσωπα των _____ κατά τη στιγμή που εκφωνούν το σύνθημα και τους καταγράφει η κάμερα που (και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκονται στην πρώτη σειρά) αποκλείεται οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι να μην εκφώνησαν, μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Ομονοίας, το σύνολο των συνθημάτων που εκφώνησε το άγημα και περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, δηλαδή το «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα. ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό». Τα συνθήματα αυτά (κάποια από τα οποία είναι, πραγματικά, ανατριχιαστικά) συνιστούν δημόσια έκφραση (εφόσον έγιναν ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν την παρέλαση) προσβλητικών ιδεών και καταφρονητικών εκδηλώσεων κατά προσώπων λόγω της εθνικής τους καταγωγής και ειδικότερα σε βάρος των Αλβανών και Σκοπιανών. Και ενώ από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο πατριωτισμός των ατόμων, που συγκροτούν τις συγκεκριμένες μονάδες καταστολής, όμως αυτό δεν μπορεί να τους παρέχει ασυλία, καθώς ανήκουν σε σώματα ασφαλείας, γεγονός που δίνει μία πολλαπλασιαστική ισχύ στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειές τους στο κοινωνικό σύνολο. Περαιτέρω, οι δύο κατηγορούμενοι ______ είναι βέβαιο ότι γνώριζαν πως τα εν λόγω συνθήματα ήταν ρατσιστικά και προσβλητικά για τα πρόσωπα που ανήκουν στις εθνικές ομάδες των Αλβανών και των Σκοπιανών και ήθελαν να περιέλθουν οι προσβλητικές αυτές εκδηλώσεις σε γνώση όλων των παρευρισκομένων στην παρέλαση. Παρέλκει, τέλος, να αναφερθεί ότι οι δύο ως άνω κατηγορούμενοι (6ος και 13ος), ενήργησαν κατά συναυτουργία, καθόσον συνέπραξαν στην παράβαση του άρθρου 2 του ν. 927/1979 (εκφωνώντας στον ίδιο χρόνο τα ίδια ρατσιστικά συνθήματα), έχοντας συναποφασίσει γι αυτή. Στο τελευταίο αυτό συμπέρασμα της συναπόφασης κατατείνει η βεβαιότητα (από τον τρόπο εκφοράς των συνθημάτων αλλά και την εν γένει δομή και εκπαίδευση των μονάδων αυτών) ότι τα συγκεκριμένα συνθήματα ήταν γνωστά στους κατηγορουμένους, δεν τα άκουγαν για πρώτη φορά και σίγουρα είχαν ξαναειπωθεί σε δοκιμαστικές παρελάσεις.

Για τους λόγους αυτούς, κατά την πλειοψηφούσα γνώμη των μελών του Δικαστηρίου, θα πρέπει οι _____ (να κηρυχθούν ένοχοι για την πράξη της παράβασης του άρθρου 2 του ν. 927/1979 κατά συναυτουργία, που τελέστηκε στην Αθήνα την 25-3-2010, καθόσον τέλεσαν την πράξη αυτή τόσο κατά τα αντικειμενικά όσο και κατά τα υποκειμενικά της στοιχεία.

Σύμφωνα όμως με την άποψη ενός μέλους του Δικαστηρίου (του Ναυτοδίκη, ___, Πλοιάρχου Λ.Σ.) τα συμπεράσματα των τριών εκθέσεων εργαστηριακής εξέτασης (υπ’ αριθμ. πρωτ. …/14-6-2010 , υπ’ αριθμ. πρωτ. …/6-7-2010 και υπ’ αριθμ. πρωτ. …/…/…-ρκη/30-8-2010), ειδικά στο σημείο που αναφέρεται ότι «Η δε ομαδοποίηση των ομιλιών και η απόδοσή τους στους φερόμενους ως ομιλητές, έγινε κατά ελαφρά πιθανολόγηση» σε συνδυασμό με τις καταθέσεις στο ακροατήριο των Αστυνομικών Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι διενήργησαν τις ανωτέρω εργαστηριακές εξετάσεις (ότι δηλαδή δεν μπορούν 100% να αποκλείσουν την περίπτωση του ηχομοντάζ), δημιουργούν βάσιμες αμφιβολίες για το αν πράγματι οι ____ ενώ πορεύονταν σε συγκροτημένο σχηματισμό και με βηματισμό παρέλασης επί των οδών Πανεπιστημίου και Αγ. Κωνσταντίνου, ως μέλη του αγήματος της …. ανέκραξαν ενώπιον των θεατών της παρέλασης τις φράσεις: «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό», γενομένων δεκτών των ισχυρισμών τους, και συνεπώς πρέπει αμφότεροι οι 6ος και 13ος κατηγορούμενοι να κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών ως προς την τέλεση των στοιχείων της πράξης.

Περαιτέρω όμως, κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών του Δικαστηρίου, δημιουργήθηκαν αμφιβολίες αν οι λοιποί τριάντα επτά (37) κατηγορούμενοι, ενώ συμμετείχαν στο άγημα της ____, εκφώνησαν ενώπιον των θεατών της παρέλασης τις φράσεις: «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», « Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτούς», « Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό» (σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν), και συνεπώς πρέπει οι ____ να κηρυχθούν αθώοι της αποδιδόμενης σε αυτούς κατηγορίας της παράβασης του άρθρου 2 του ν. 927/1979 κατά συναυτουργία, που τελέστηκε στην Αθήνα, την 25-3-2010, λόγω αμφιβολιών ως προς την τέλεση των στοιχείων της πράξης.

3 thoughts on “Η 588/2011 απόφαση του Ναυτοδικείου Πειραιά για τα συνθήματα των καταδρομέων στην παρέλαση του 2010

  1. Αυτό είναι που λένε. Δεν ξέρεις τι βλέπεις και τι ακούς.
    Εγώ θα σου πω.
    Ελλαδάρα. Ποτέ δεν βγήκε από τον εμφύλιο.

  2. Αθωωθηκαν δηλαδη οι αλλοι γιατι δεν μπορουσε να τεκμηριωθει η ενοχη τους περαν αμφιβολιας;
    Παρολ αυτα φανηκε τι κοτες ειναι αφου δεν ανελαβαν ευθυνη των πραξεων τους

  3. Pingback: 20/12/2011: Καταδίκη ΟΥΚ για ρατσιστικά συνθήματα – RACIST CRIMES WATCH – Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.